قیمت پول نقد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ / بازار طلا همچنان اخیر است


همراه خود وجود نقطه ضعف دلار، قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد همچنان در جاری {افزایش است}. قیمت هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار در حال حاضر همراه خود ۳۹۰۰ تومان افزایش نسبت {به روز} قبلی به قاب منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ تومان رسیده است. قیمت پول نقد نیز همراه خود ۱۴۵ هزار تومان افزایش نسبت {به روز} قبلی در محدوده ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۵ هزار تومان قرار گرفت.

برای ورود سریعتر به اطلاعات اخیر بازار طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد

به گزارش کوما پرس، اونس همچنان حامی خوشایند طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود کاهش قطعا ارزش آن را دارد دلار، افزایش از حداکثر قیمت آن مانع اجتناب کرده اند معامله فلزات گرانبها دسترس در بازار خانه شده است. اونس در جاری حاضر در نزدیکترین مرحله قیمت به کانال ۲۰۰۰ دلار است. در جاری حاضر قیمت هر اونس به مرحله ۱۹۹۱ دلار رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت {به روز} قبلی ۰.۸۴ سهم مرتفع است. عواملی مربوط به یکپارچه مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تورم جهانی در نتیجه افزایش نرخ اونس شد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

پیش سوراخ بینی نرخ فارکس

برخی تخفیف پرهزینه پیش بینی دارند قیمت دلار ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تومان برای بازار فلزات گرانبها قابل ملاحظه باشد. اگر قیمت دلار اجتناب کرده اند این محدوده بازگردد، احتمالاً قیمت فارکس وارد فاز نزولی احتمالاً خواهد بود. بعد از همه در هفته قبلی قیمت پول نقد به کاهش نرخ پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مکان قیمتی عقب نشینی نکرد.

علاوه بر این نرخ اونس، یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر کاهش نشدن قیمت پول نقد، افزایش قطعا ارزش آن را دارد ذاتی آن در روز قبل از امروز است. دیروز قطعا ارزش آن را دارد ذاتی پول نقد به همان اندازه کانال ۱۳ میلیون تومانی صعود کرد کدام ممکن است خوش سوراخ بینی ارزآوران را نسبت به هزینه آتی این فلز زرد افزایش داد.

برای ورود سریعتر: