لطفا موهای اطلاعات آموزان را مختصر نکنید


لطفا موهای اطلاعات آموزان را مختصر نکنید

بر مقدمه داستان ها گالن اطرافیانم می دانند کدام ممکن است من می خواهم چه مدت اجتناب کرده اند دانشگاه بازمانده ام. من می خواهم باقی مانده است بعد اجتناب کرده اند سالها بعد اجتناب کرده اند دانشگاه کابوس می بینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت آگاه ام کدام ممکن است به هیچ وجه آن میزها را اجتناب کرده اند کف دست ندادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهم کرد.

آن زمان ها یکی اجتناب کرده اند بدترین مجازات ها گذاشتن خودکار روی انگشتانم بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند اواسط دهه شصت همراه خود من می خواهم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدارس ایران رایج بود. به همان اندازه گروه اول، دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم همراه خود ما این کار را نکردند، با این حال ما قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداد را بین انگشتان چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم ابتدایی می دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاً نمی خواستیم همراه خود آن غول شویم. مداد بین انگشتان ما

همین جا ساده منصفانه دانشگاه ابتدایی بود. در کارگردانی معلم ریاضی همراه خود باتوم به سرمان زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه شدیدتر روی سرمان غلت می زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستش را بالا می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمانمان را به هم می فشرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردنمان را جذاب می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثل لاک پایین خودمان را غرق می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن می شدیم. زد، خوردیم، با این حال معلم نخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد، با این حال گوشتمان اجتناب کرده اند آن انقباض را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مداوم آب شد.

ساکلاما هم سرش را به باد می داد. خودش می ذکر شد: «مشق را حل نکن، می زنمت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی مثل من می خواهم مدام سرش را به باد می داد.

در دبیرستان، تمام این خشونت ها سطح ریخته شد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی در جریان دهه ۷۰ فارغ التحصیل شدم، کدام ممکن است معاصر اجتناب کرده اند زندان سطح آمده ام.

ظاهراً روحیه نظام آموزشی در آن سال ها این گونه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران این گونه نبودند، با این حال یکی برای یادآوری سن من می خواهم کافی بود.

مختصر کردن موهای اطلاعات آموزان

اجتناب کرده اند دیدگاه گلونی پیروی کنید

با این حال ما اکنون در قرن عکس هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های تربیتی را می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است کودک باید کودک باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان بر مقدمه شرارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنبیه جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر کردن موی کودکان همراه خود قیچی کار زشتی است با این حال یک بار دیگر تکرار می کنیم.

چیزی کدام ممکن است من می خواهم در ویدیو می بینم پایمال شدن شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت اطلاعات آموزان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه چیزی شدیدتر اجتناب کرده اند آن؟

اطلاعات آموزی را می بینم کدام ممکن است دانشگاه اش تولید دیگری جای جالبی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همراه خود قیچی آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه می یابد.

انتهای پیام

نویسنده: ردا ساکی

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را ظاهر شد کن