مجله غذایی به بهبود عادات غذایی سالم کمک می کند؟ : تغذیه


من کنجکاو هستم که مردم درباره نگه داشتن یک مجله غذایی و پیگیری آنچه در یک روز می خورید به صورت خنثی فکر کنند. به طور کلی هیچ کالری محاسبه نمی شود ، اما به معنای واقعی کلمه فقط به غذا / میان وعده هایی که هر روز می خورید اشاره می کند. شخصی که من می شناسم ادعا می کند با این کار وزن خود را کاهش می دهد (و عادات بد غذایی خود را کنترل کرد) بنابراین من کنجکاو بودم که مردم در مورد آن چه بگویند.

دیدگاهتان را بنویسید