محدودیت های ترافیکی در روز نظامی در کرمانشاه ادعا شد


سرهنگ محمد حیدری فرمانده پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان کرمانشاه بلافاصله در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در کرمانشاه همراه خود ادعا محدودیت های ترافیکی روز نظامی گفت: این محدودیت اجتناب کرده اند ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۳۰ فروردین لغایت روز جمعه اعمال تبدیل می شود. . حاضر روز پایانی نظامی. موجود است.

وی محل قرارگیری محدود ماموریت را آزادراه امام خمینی اجتناب کرده اند میدان شهدا به همان اندازه تقاطع جاده شهید گراتمند (جاده حافظیه) در ۲ باند سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت ادعا کرد.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراه خود هرگونه تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف خودروها، خودروهای پارک شده در محدوده مذکور در گذشته اجتناب کرده اند آغاز مراسم به منطقه پارکینگ ماشین منتقل می شوند.

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید