محققان ژاپنی اولین نشانگر آفتاب سطح کوانتومی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سبوس برنج ساختند


محققان همراه خود کمک پوسته برنج فرم ال ای دی سطح کوانتومی ساخته اند کدام ممکن است علاوه بر این کمک به تنظیم زیست، ممکن است پتانسیل استفاده در زمینه های مختلف را نیز داشته باشد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خبری تکنا، عوامل کوانتومی نیمه هادی های کوچکی همراه خود مقیاس کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ نانومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای خواص دیجیتال هستند. این عوامل کوانتومی را می توان در زمینه های مختلفی شبیه تلویزیون، سلول های عکس ولتایی، معامله با های باکلاس بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره استفاده کرد. با این حال تاکنون {به دلیل} امتیازات زیست محیطی امکان ساخت تعداد زیادی آن وجود نداشته است.

اکنون دانشمندان دانشکده هیروشیما خوب سطح کوانتومی سیلیکونی را همراه خود کمک خوب آفتاب LED ریزدانه برای سبوس برنج ساخته اند. این عوامل {به دلیل} مکانیک کوانتومی همراه خود ذرات تولید دیگری منحصر به فرد هستند کدام ممکن است آنها را مورد استفاده قرار گیرد در فناوری نانو صحیح می تنبل. این عوامل، پس اجتناب کرده اند روشن شدن همراه خود آفتاب ماوراء بنفش، به الکترون اجازه می دهند به همان اندازه در یک واحد سطح کوانتومی در حالت قدرت بعدی برانگیخته شود. همراه خود ادای احترام به محدوده گسترش، این الکترون قادر {خواهد بود} همراه خود تخلیه آفتاب قدرت آزاد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب آن به اختلاف قدرت در قابلیت وابسته است.

عوامل کوانتومی خواصی شبیه به نیمه هادی های اتم ها هر دو مولکول های مجزا دارند. همراه خود اصلاح تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس عملکرد های آنها نیز اصلاح خواهد کرد. بهترین آن همراه خود قطر ۵ به همان اندازه ۶ نانومتر، اندازه موج بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ های نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتی ساطع می تنبل. عوامل کوانتومی در رنگ هایی شبیه آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه دارای اندازه موج مختصر تری خواهند بود. مخلوط کردن از واقعی عوامل کوانتومی باعث تحمیل رنگ های خاصی تبدیل می شود. اجتناب کرده اند مهمترین کاربردهای عوامل کوانتومی می توان در ترانزیستورهای تک الکترونی، ال ای دی، لیزرها، دارایی ها مونوسونیک، تصویربرداری پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های عکس ولتایی استفاده کرد. حتی {به دلیل} مقیاس کودک نوپا می توان اجتناب کرده اند آن برای چاپ جوهر افشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روکش چرخشی استفاده کرد.