محمد اسلامی به گروسی را ببینید: ببخشید!
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، محمد اسلامی درباره اظهارات آقای گروسی گفت: انتظار داریم آقای گروسی طبق قوانین آژانس اظهار نظر کند و اظهارات ایشان در این زمینه است. و رفتارهای سیاسی تحت تأثیر قوانین، مقررات و فشارهای صهیونیستی را متوقف کنند. من برای آنها متاسفم زیرا آژانس در تمام فعالیت های ما تحت حفاظت درگیر است.