مدیر سایت شرط بندی شهرکرد دستگیر شد
با توجه به جدی بودن مشکل، کارشناسان پلیس پس از رصد هوشمند اینترنت، با سایتی مواجه شدند که اپراتور یا گردانندگان آن اقدام به ایجاد بستر شرط بندی آنلاین کرده بودند و به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع، پرونده ای فوری تشکیل شد و را در دستور کار قرار دهد. پلیس.