مذاکرات هسته ای سخاوتمندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه محور در نتیجه تحریم تبدیل می شود


احمدعلی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت:لوگو وی در خصوص بیانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد های رئیس معظم انقلاب در دیدار همراه خود مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست اندرکاران ماه مبارک رمضان اظهار داشت: همه مشکلات ملت به طور قابل توجهی مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی افراد به مشاوره ایشان. قداست قابل رفع است، ملت ما در سالهای جدیدترین در نتیجه خودکفایی، رشد ساخت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های خانه به طور قابل توجهی بچه ها خلاق، تاب آوری مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های بی تأثیر شده است. اجتناب کرده اند این پس مسئولان باید این مشکلات را سریعتر رفع کنید.

وی افزود: توسعه عمق راهبردی همراه خود پوشش همسایگی، انعقاد قراردادهای مهم مالی همراه خود کشورهای خرید و فروش جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تأثیر می گذارد غیر سکولار ایران در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شکست مفتضحانه فشار حداکثری آمریکا بر ایران، اسلام گرایان را برانگیخت. جمهوریت خوب الگوی دقیق برای افراد کشورهای تولید دیگری است. به همین دلیل باید قدر این توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیشرفت را دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای تقویت} تا حد زیادی این نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت گروه امتحان شده بیشتری کرد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان همراه خود خاص اینکه تداوم شهرت به همان اندازه بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط همیشگی همراه خود افراد شرط اجرای مانترا مقامات مردم است، تصریح کرد: علاوه بر این تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال برای افراد بچه ها تحصیل کرده ملت زمینه های مرتبط همراه خود آموزش آنها؛ به همین دلیل ما باید محصولاتی را بر مقدمه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} جستجو کنیمza از اگر ساخت متکی به اطلاعات شیک روز نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تحمیل نکند، ۹ مشکلات مالی ملت را رفع می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ به درد می خورد.

مقدم اظهار داشت: بنا به فرمایش حکیمانه مقام معظم مدیریت «نتیجه ساخت نیروی انسانی اساساً مبتنی بر اطلاعات، آسانسور {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال بچه ها آگاه است.» به همین دلیل رشد نمایندگی های اطلاعات بنیان باعث افزایش استاندارد {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمند در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرفه در نقش ها نیمه تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس همراه خود همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همفکری این سیستم هفتم رشد را بر مقدمه پوشش های عمومی نظام، تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های عمومی دستور ۴۴ در اسرع وقت اجرا کنند به همان اندازه پوشش های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی سازی تسریع شود. مشکلات آن باید. سریعتر رفع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مورد نیاز است فرماندهان نیروها اجتناب کرده اند طریق شورای اقتصاد انتخاب ها مورد نیاز برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای امتیازات اساسی ملت را متعهد شدن کنند.

این سرزنده سیاسی همراه خود ردیابی به نیاز تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار اقتصاد اساس با بیرون نفت، خاطرنشان کرد: نفت; موتور سیکلت محرکه اقتصاد ایران برای افزایش صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور اقتصاد شخصی در جاری انبساط مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ساخت در سایر بخش های مالی است، با این حال بر مقدمه داده های بلند مدت همراه خود اولویت رئیس معظم انقلاب در درازمدت، اقتصاد تکیه کن به نفت مشابه با چرخ دنده مخدر، عادت شدیدی را در ملت تحمیل کرده اند کدام ممکن است باید معامله با شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان برای کاهش وابستگی اقتصاد به صنعت نفت چاره ای اساسی بیندیشند. بدست آوردن به شاخص های راهبردی اقتصاد مقاومتی.

مقدم اظهار داشت: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است آمریکا دروغگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حیله گر} است، بی احتیاطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل اعتقاد بودن شخصی را در سنگسار ملایم کرده است پس مذاکرات هسته ای همراه خود احترام نتیجه راهگشای تحریم ها، پیام خاص مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بی نظیر گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی، تعمیر مناسب تحریم ها است ۹ افتادگی، به همین دلیل مسئولان نباید در موضوع هسته ای تعلل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کنند. برای رفع آن بر مقدمه واقعیت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های خانه آن، صنوبر بهای مشکلات.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: مشاوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام گروه مذاکره کننده در برابر این زورگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده خواهی دشمن توسط معظم له اطمینان حاصل شود که جلوگیری اجتناب کرده اند تضعیف گروه مذاکره کننده توسط برخی منتقدان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع شخصی را آرم دهند. راه مناسب، کانون اصلی بر محتوای مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم نشدن، در برابر این دشمنان نظام است، پس باید فوق العاده تنظیم کنید.

وی اظهار داشت: رشادت های افراد مظلوم یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات ملت مظلوم فلسطین همگی امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام پیروزی برای مسلمانان جهان است، با این حال لکه ننگ این درگیری نابرابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیانت بی پایان در جبهه ها باقی خواهد ماند. کشورهای عربی مرتجع را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت طلب.

مقدم افزود: مقام معظم مدیریت {در این} سخنان ضمن ابراز خرسندی اجتناب کرده اند بکارگیری بچه ها در اداره نظام، پیشنهاد های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده ارزنده ای را به روسای سه قوه کدام ممکن است به ۲ آسیب مهم اهتمام مناسب دارند، حاضر کردند. “غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن نگری” در انجام شخصی، به همین دلیل پیش بینی داریم رهبران به {این توصیه} ها ملاحظه شدید داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در انتخاب قرار دهند.

دبیر جبهه جاده امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در استانداری کرمان در نهایت همراه خود تاکید بر اینکه مسئولان اجتناب کرده اند کارهای نمایشی طفره رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اقدامات ممکن برای مصالح کلی کانون اصلی کردند، خاطرنشان کرد: پیش بینی داریم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس همراه خود وحدت ردیابی ها را رعایت کنند. شکاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حدود وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات شخصی کار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده در یک روز واحد زمانی درخواست شده است های معظم له را در بحث اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اجرا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم} جز همراه خود اجرای اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه محقق نمی شود. به مهارت های خانه .

بالا پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید