مردم از دستگیری یک منتقد هندی / مسلمان ناراحت هستند
برخی رسانه های هندی دستگیری وی را به انتقاد از سخنگوی حزب حاکم از پیامبر اسلام مرتبط می دانند که خشم مسلمانان هند و سایر کشورهای اسلامی را برانگیخته و اعتراضات بین المللی را برانگیخته است.