مردم به دلیل وضعیت اقتصادی خراب به وکلا دسترسی ندارند نه اینکه بگوییم عدم دسترسی به دلیل پایین بودن سرانه وکلا استکد خبر: ۹۷۰۵۵۴

حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس:
کارشناس رسمی دادگستری شغل نیست و نیاز به تخصص و تجربه دارد.
ما به وضعیت بی حساب و کتاب مدارک و خروجی دانشگاه‌ها کنترلی نداریم و حالا به اسم تسهیل در کار و مجوز بخشی از قاعده مشاغل را بهم بریزیم.