مرزهای کنگره حزب کمونیست چین / چینی ها در مقابل چه چیزی هستند؟


انتشار داده های اقتصادی این کشور به تعویق افتاده است زیرا کنگره حزب کمونیست چین یک هفته مانده است. برخی می گویند انتشار این آمار به دلیل مساعد نبودن آنها به تأخیر افتاده و توجه را از مهم ترین رویداد چین، یعنی کنگره حزب کمونیست، منحرف می کند.

صورتجلسه کنگره حزب کمونیست چین / چینی ها با چه چیزی مخالف هستند؟ این اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.