مسائل مضر بلند شدن همراه خود آلارم سلولی (فیلم)
خیلی اجتناب کرده اند ما رفتار داریم به همان اندازه بعد صدای آلارم سلولی ضربه‌ای روی دکمه هشدار بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از دقیقه بعد همراه خود آلارم یک بار دیگر بیدار بشیم، با این حال وقتی یک بار دیگر بیدار می‌شویم بافت خستگی بیشتری داریم!