مصاحبه همراه خود آقای نکرو سرپرست روف گاردن روف خلیفه چابهار


به گزارش چچیلاس نیوز، همراه خود مدیریت جناب آقای حسن نیک روف گاردن روف چابهار وی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار روزنامه خبری چچیلاس اجتناب کرده اند مسیرهای موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های ماهر شخصی صحبت کرد کدام ممکن است در شکسته نشده می توانید تبصره کنید.

۱- لطفا خودتان را راه اندازی شد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع دهید در چه زمینه ای ورزش می کنید؟

ممکن است خوبم نیک ممکن است در زمینه رستوران، کافه، غذاهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه کار می کنم.

۲- تعدادی از سال است کدام ممکن است این کار را انجام می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا چه هدفی داشتید؟?

۱۴ سال است کدام ممکن است این کار را انجام می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفم خدمت به مردمان است.

۳- همراه خود چه میزان سرمایه اولین کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را آغاز کردید؟?

همراه خود سرمایه اولین ۷ میلیارد تومان کارم را آغاز کردم.

۴- خواه یا نه شکست در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را تخصص کرده اید؟ اگر پاسخ خواهید کرد خوش بینانه است، چگونه اجتناب کرده اند نو آغاز کردید؟

مطمئنا، مربوط به متنوع اجتناب کرده اند نقش ها، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ما نیز تحمل تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است.

۵- چه چیزی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خواهید کرد در استان هر دو ایالت را اجتناب کرده اند رقبا خواهید کرد متمایز می تنبل؟

فضای خاص رستوران ما کدام ممکن است غذاهای بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها VIP را به خریدار حاضر می دهد، یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است کار ما را اجتناب کرده اند سایر همکاران متمایز می تنبل.

۶- خواه یا نه کار خواهید کرد تحمل تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه همراه خود آن مقابله کردید؟

مطمئنا، با این حال همراه خود ملاحظه به تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی بالا معمولاً گم تبدیل می شود.

۷- خواه یا نه به همان اندازه به فعلی عالی تبلیغ تحت وب برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی داشته اید؟

مطمئنا، بازاریابی را همراه خود ارزش کم آغاز کردیم.

۸- به تذکر خواهید کرد چرا بازاریابی اینترنتی در جاری حاضر حیاتی است؟

چون آن است دنیای بلند مدت {به سمت} فراافزارها پیش {می رود}، مردمان باید با توجه به دنیای دیجیتال بیاموزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر سوالی کدام ممکن است قابل انجام است داشته باشند به آنلاین بالا بزنند.

۹- چگونه همراه خود گروه چچیلاس شناخته شده از حداکثر؟

اجتناب کرده اند طریق دوستان همراه خود مکان چچیلاس شناخته شده شدم.

۱۰- چگونه به این نتیجه رسیدید کدام ممکن است چچن ممکن است فضای مناسبی برای تبلیغ کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خواهید کرد باشد؟

رضایت مشتریان زودتر چچیلاس را خواندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بدست آوردم اجتناب کرده اند طریق این آنلاین کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را تبلیغ کنم.

۱۱- چه عملکرد های مکان چچیلاس برای شما ممکن است جاذبه بیشتری دارد؟

ممکن است متوجه حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد صحیح کارگران چچیلیا شده ام.