مطبوعات / عمیق ساختار بازدید کنندگان سایت رسانه تقاضا شخصی را به وسط تصمیم کشتی کنید


به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، عبدالمطهر محمدخانی رئیس وسط ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل شهرداری تهران کسب اطلاعات در مورد وضعیت مجوز دریافت پذیرش در ساختار بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا بلیت خبرنگاران ذکر شد: مقوا بلیت خبرنگار عرضه شد. به ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط امور بین الملل شهرداری تهران در سال جاری.

وی ذکر شد: بر این ایده اجباری است رسانه های شیک تمامی مکاتبات {در این} خصوص اعم اجتناب کرده اند نامه های تقاضا سهمیه ساختار بازدید کنندگان سایت، مقوا بلیت خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیست خبرنگاران را به وسط تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل کشتی کنند. شهرداری تهران».

وی افزود: گزارش شناسایی در رژیم تهران من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی مدارک توسط خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران احترام {در این} سامانه طبق روال هر سال انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییری {در این} نیمه تحمیل نشده است.

رئیس وسط تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل دبیرخانه پایتخت همراه خود ردیابی به {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف خاص شده برای صدور مجوز برای ساختار بازدید کنندگان سایت خبرنگاران ذکر شد: مطبوعات وزارت ارشاد برای اختصاص سهمیه تشکیل تبدیل می شود. برای هر رسانه طبق استانداردهای شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی.

وی همراه خود تاکید بر اینکه صدور مجوز ساختار بازدید کنندگان سایت مطبوعات بر ایده میل نقش ها رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص های معمول بازنگری تبدیل می شود، ذکر شد: اجتناب کرده اند جمله این علائم می توان به سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت رسانه، شهرت آن، انواع اطلاعات، عینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی ردیابی کرد. ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع خبرنگاران مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شده. رسانه های شیک اشاره کردن شده در سامانه دستیار مطبوعات.

محمد خانی افزود: تکنیک صدور مجوز ساختار بازدید کنندگان سایت خبرنگاران در سامانه اینجانب در تهران پس اجتناب کرده اند ادعا بسته شدن وسط تصمیم در خصوص سهم هر رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی خبرنگاران اصلی توسط مراجع احترام انجام می تواند. . مسئله بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت.

بر ایده ادعا معاونت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت، مهلت گزارش شناسایی ساختار بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا بلیت مطبوعات به همان اندازه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید