معامله با همتی به رییس‌جمهور کسب اطلاعات در مورد علت افزایش قیمت‌ها
رئیس کل اسبق موسسه مالی مرکزی: آقای رییسی فرموده‌اند به همان اندازه پاسی اجتناب کرده اند عصر دغدغه بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌ها دارند. اجتناب کرده اند تذکر علم اقتصاد، قیمت‌هت خرس‌تاثیر کشش تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشا در دسترس بودن بودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر تعادل بازار هستند.