معاون دادستان دادگاه: برخی از ورود گردشگران خارجی به ایران می ترسیدند/ می گفتند ممکن است ورود گردشگران به فرهنگ ما لطمه بزند.
سعید عمرانی: گردشگرانی که به ایران می آیند به دنبال مشکلات غیر اخلاقی نیستند، بلکه گردشگران فرهنگی هستند که قبل از ورود به ایران مطالعه می کنند، هدف گذاری می کنند، به کشورمان سفر می کنند و از آثار تاریخی بی نظیر ایران در دنیا دیدن می کنند.