مهرماه، مدارس را با بدترین وضع شروع کردیم / وضع معلمان غیرانتفاعی هم که واقعا قصه پر غصه استکد خبر: ۹۷۰۵۶۵

نماینده کاشمر در مجلس:
آموزش و پرورشی که مهم ترین وزارتخانه کشور است کاملا رها شده است.
از رئیس جمهور محترم درخواست داریم تا تکلیف وزارتخانه مهم آموزش و پرورش که تمام نیروهای انسانی کشور از این وزارتخانه باید رد بشوند را زودتر مشخص بکند.