موسسه مالی مرکزی ۲ میلیارد دلار رهن برای نوجوانان تصویب کرد


موسسه مالی مرکزی در پایان همراه خود افزایش حداقل مبلغ سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف تسهیلات حساب پس انداز مالی مسکن بچه ها موافقت کرد.
به آموزش داده شده است کمبرز، بر ایده بخشنامه جدید موسسه مالی مرکزی، برخی شرایط افتتاح حساب پس انداز مالی مسکن بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات درمورد به آن است برای سال جاری اصلاح کرده است. یکی اجتناب کرده اند این اصلاحات اصلاح الگوی پهنه‌بندی جغرافیایی اجتناب کرده اند سه قلمرو «تهران»، «شهرهای عظیم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سایر مناطق شهری» به «تهران»، «امکانات استان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر» است.

جدا از افزایش حداقل مبلغ سپرده اجتناب کرده اند ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سقف تسهیلات حساب مذکور اجتناب کرده اند خوب میلیارد تومان، مبلغ ۸۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری شده برای سال ۱۴۰۰ به مبالغ ۲، ۱.۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۴ میلیارد تومانی هر کدام افزایش کشف شد. ۱۴۰۱ در تهران، امکانات استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مناطق شهری برای افتتاح حساب ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند تولید دیگری اسبابک ها درخواستی موسسه مالی مسکن همراه خود تایید موسسه مالی مرکزی است.

حساب پس انداز مالی مسکن بچه ها چیست؟

حساب پس انداز مالی مسکن بچه ها خوب این سیستم آینده این سیستم ریزی مسکن است کدام ممکن است در آن نامزدها می توانند برای گرفتن مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به صورت ماهانه هر دو به صورت مقطوع برای حداقل کمتر از ۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از به همان اندازه ۱۵ سال اقدام کنند.

بدین منظور هر شخص خاص کدام ممکن است به سن هجده سال تمام رسیده باشد هر دو تصمیم انبساط وی اجتناب کرده اند سوی جیب دادگاه صادر شده باشد ممکن است به تماس گرفتن شخصی هر دو تحمل سرپرستی شخصی حساب پس انداز مالی مسکن بچه ها افتتاح تدریجی. بچه ها می توانند همراه خود واریز حداقل مبلغ ماهانه (تعدادی از نوبت هر دو همراه خود هم در آغاز فاصله) سپرده شخصی را آغاز کنند.

انتهای پیام

درمورد : موسسه مالی مرکزی

برای ورود سریعتر: