مونتاژ فرم هدفون wi-fi همراه خود قابلیت ضبط علامت های {الکتریکی} در ذهن


نکست سنس زیرمجموعه گوگل قصد دارد عالی هدست wi-fi سازماندهی تدریجی کدام ممکن است ممکن است علامت های {الکتریکی} ذهن را بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط تدریجی. به این انجمن می توان اجتناب کرده اند این علامت ها برای بررسی بیماری های مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی استفاده کرد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نیوز، استفاده اجتناب کرده اند هدفونی کدام ممکن است ممکن است علامت های ذهن را ضبط تدریجی، ممکن است به تحقیق ذهن کمک تدریجی. این هدفون در موقعیت به ضبط اسکن ذهن نیز {خواهد بود}. به آموزش داده شده است سازنده، علامت های ذهن را می توان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این هدفون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند غیر تهاجمی بازرسی کرد. بدین انجمن احتمال بروز تشنج برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر این بیماری پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

ایلین لوی اجتناب کرده اند وسط سلامت ذهن دانشکده اموری می گوید: «به طور معمول، فشار خون، کلسترول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم تنفسی قابل پایش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به نظارت مشترک نیست.

بعد از همه مونتاژ هدفونی همراه خود قابلیت توصیه انواع کافی الکترود کار آسانی نخواهد بود. جدا از این، فرآیند های خاصی برای درک علامت های ذهن می خواست است.

جان استوارک اجتناب کرده اند آلفابت، نمایندگی مادر گوگل، اظهار داشت: “در ابتدا تصور می شد کدام ممکن است تجهیزات کار نخواهد کرد.” از سنسورهای ECG جزو بدترین سنسورهای دنیا هستند. صدای اطراف، صدای حرکت هیکل، صدای سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره موجود است. در کمال سوال کردن این تجهیزات هم کار می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامت ها ضبط می شد.

جین دوایر، سرپرست پزشکی NextSense نیز دریافته است کدام ممکن است هدفون ممکن است با موفقیت علامت های EEG را برای پیش سوراخ بینی تشنج ترکیبی آوری تدریجی. در این سیستم های آتی این نمایندگی قصد دارد این هدفون را ساخت تدریجی به همان اندازه به مدرسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های دارویی حاضر تدریجی.