مونتاژ پروتز انگشت همراه خود بطری های پلاستیکی یکبار خوردن


عالی مهندس پرویی همراه خود کمک باتری های پلاستیکی آب معدنی توانست تنها همراه خود ۸۰۰ دلار عالی اندام مصنوعی بسازد. این شخص کدام ممکن است تنها همراه خود عالی انگشت به دنیا آمده است، اکنون ممکن است به سادگی کارهای مورد کنجکاوی شخصی را همراه خود کمک انگشت مصنوعی کدام ممکن است شخصی ساخته است انجام دهد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، انزو رومرو کنجکاوی زیادی به نواختن گیتار داشت. با این حال او نتوانست این کار را انجام دهد از ساده عالی انگشت داشت. این دلیل است سعی کرد همراه خود کمک بطری های پلاستیکی اجتناب کرده اند شخصی عالی پروتز بسازد کدام ممکن است اکنون ممکن است همراه خود آن موسیقی چاپ شده تنبل.

به آگاه انزو، اندیشه مونتاژ عالی انگشت مصنوعی اجتناب کرده اند عالی فیلم آموزشی تخیلی در سال ۱۹۸۰ در افکار او تعیین کنید گرفت. او در تمام عمرش ساده همراه خود انگشت چپش خواهد شد دوچرخه هر دو بسکتبال تفریحی تنبل. انزو می‌گوید: «پس اجتناب کرده اند تماشای این فیلم، اندیشه‌های مختلفی به ذهنم رسید کدام ممکن است تنها همراه خود مهندسی می‌توان آن‌ها را انجام داد. این دلیل است آموزش شخصی را در منطقه مکاترونیک در لیما پرو شکسته نشده داد.

او پس اجتناب کرده اند سال ها توانست همراه خود بطری پلاستیکی توسط دست چپ برای شخصی پروتز تهیه تنبل. انزو رومرو اکنون شناخته شده به عنوان پدر مingسس LAT Bionics شناخته تبدیل می شود کدام ممکن است برای هموطنانش {به دلیل} مونتاژ اندام های مصنوعی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است شناخته تبدیل می شود. او در امتحان شده {است تا} اندام هایی بسازد کدام ممکن است در بلند مدت بافت شود. علاوه بر این همراه خود کمک فناوری های جدید پیشنهادات لمسی پروتزها را افزایش دهید. یکی اجتناب کرده اند نیازها بی نظیر انزو مونتاژ اندام هایی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری های کم ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست {است تا} {افرادی که} دچار برداشتن عضو هستند بتوانند همراه خود ارزش کمتر اجتناب کرده اند این اندام ها استفاده کنند.