نان دزدها باز می گردند


نان دزدها باز می‌گردند

به گزارش گلونی به جرم دزدیدن عالی قرص نان افتادم در زندان؛ مناسب مثل ژان وال‌ژان.

قرار بود مرا به بند ۱۱ کدام ممکن است مخصوص نان‌ دزدها بود، ببرند. با این حال مناسب عصر در گذشته اجتناب کرده اند ورود من به زندان در بند نان‌ دزدها دعوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد به پا شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین زندان انتخاب گرفته بودند نان‌ دزدها را جدا هم قرار ندهند.

به همین دلیل نان‌ دزدها همراه خود پیتزا دزدها، اختلاسگران غول پیکر بانکی، نویسندگان نوک‌نامه‌های میدان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاتلین سریالی بُر خوردند. در تمام اتاق‌های زندان حداقل عالی نان‌ دزد پیدا می‌شد.

نان‌ دزدها صفات عجیبی داشتند. در تمام وجودت می‌گشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌قطعا ارزش آن را دارد‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری حیاتی‌ترین وسیله‌ات را پیدا می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را گرو نگه می‌داشتند به همان اندازه درخواست شده است آن‌ها را برآورده کنی.

مثلا در بند نویسندگان نوک‌نامه، کش شلوار تمام اشخاص حقیقی عالی اتاق دزدیده شده بود. کش تنبان آن‌ها را پس نداد به همان اندازه بهتر از تشک اتاق را دادند به شبیه به نان‌ دزد اعظم.

تعدادی از روز بعد، بالاِ شلنگ حمام ناپدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه بند مجبور شدند نان‌ دزد گران را عالی نخ سیگار بازدید کننده کنند به همان اندازه بالاِ شلنگ را پس بدهد.

صابون، شامپو را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عامل بیخودی کدام ممکن است درونش عالی باخودی‌ِ خاصی هم داشت، غیب می‌شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند صنوبر باج، به نظر می رسد می‌شدند.

چون نان‌ دزدها در تمام بندها منتشر شده بودند، دزدی‌ها را طبق توافق همراه خود هم انجام می‌دادند کدام ممکن است تخم آن کالای مفقود شده را ملخ بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست همه در منافذ و پوست گردو نگه دارد.

نان دزدها باز می‌گردند

اختلاسگران دیدند همراه خود همین فرمان پیش بروند، نان‌ دزدها حاکمین کاملاً زندان می‌شوند. به همین دلیل طی مونتاژ‌ای انتخاب گرفتند نان‌ دزدها را پایین بزنند.

روز بعد اجتناب کرده اند مونتاژ، اختلاسگران بالا وعده صبحانه اجتناب کرده اند عالی نان‌ دزد خواستند نمکدان را به آن است‌ها قرض بدهد. بعد عالی دعوای صوری راه انداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع نمکدان بین جر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث‌ها گم شد. همین فرآیند را شکسته نشده دادند به همان اندازه نان‌ دزدها برای صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام علاوه بر این نان هیچ عامل نداشتند.

نان‌ دزدها یادشان افتاد کدام ممکن است نمکدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه مسائل را قرض داده بودند. رفتند کدام ممکن است قرض‌شان را پس بگیرند، با این حال اختلاسگران گفتند به خطا نمکدان را قرض دادند به پیتزا دزدها، بشقاب‌ها را قرض دادند به نوک‌نامه‌ نویس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس‌های زیر را قرض دادند به قاتلین سریالی. بعد هم تأکید کردند کدام ممکن است درگیر نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آخر هفته تمام قرض‌های‌شان را پس می‌دهند. پس ندادند.

قرار شد سه روز تولید دیگری بدهند. ندادند. گفتند همراه خود سودش عالی ماه تولید دیگری می‌دهند. ندادند.

اعصاب نان‌ دزدها به هم ریخته بود. برای دزدی هدف اصلی نداشتند. همه مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال‌شان روی هوا بود. اختلاسگران به نان‌ دزدها توصیه شده دادند اگر عالی نمکدان تولید دیگری هم به آن است‌ها قرض بدهند، به همان اندازه سه ماه تولید دیگری ۶ نمکدان به آن است‌ها پس خواهند داد به علاوه دستور نمکدان‌ها.

نان‌ دزدها وسوسه شدند. به هر قیمتی بود اجتناب کرده اند بندهای تولید دیگری نمکدان گیر آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادند به اختلاسگران. بعد اجتناب کرده اند سه ماه ۹‌تنها نمکدانی اکتسابی نکردند اما علاوه بر این به خاطر بدهی مدام کتک می‌خوردند. مسئولین زندان هم مدام در جاری سوا کردن آن‌ها بودند به همان اندازه اینکه تخلیه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر تمام نان‌ دزدها را برگرداندند به شبیه به بند ۱۱.

مسلما در بند ۱۱ {هر روز} شبیه به دعواهای زودتر به پا می‌شد. بنا بر این مسئولین زندان انتخاب گرفتند هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی تمام درهای بند ۱۱ را به همان اندازه درگاه بی نظیر زندان به صورت انصافاً غیر عامدانه باز بگذارند. حتی ساعت‌هایی کدام ممکن است نان‌ دزدها برای هواخوری به حیاط می‌رفتند، زندان‌بانان موجود در سلول‌های آن‌ها می‌رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلنگ تونلی کدام ممکن است نان‌ دزدها برای ناپایدار حفر کرده بودند را شکسته نشده می‌دادند.

امتیازات پیش‌ آمده به افسران بالا گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفته شد نان‌ دزدی اجتناب کرده اند لیست جرائم بردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان‌ دزدها به آغوش محله بازگردند به همان اندازه مسئولین همراه خود در نظر گرفته شده باز به رفع مشکلات بی نظیر برسند.

سایر آثار نویسنده را بیاموزید

نوک پیام

نویسنده: یاسمن سعادت

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید