نظارت بر حوزه علمیه امام حسین (ع) شهر رای: بازدید با راهنما باید انجام شود. عربستان سعودی تورهای راهنما نیز دارد
آیت الله سیدرضا حسینی مازندرانی: امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه یک کشور نیست، وظیفه همه مسلمانان است. همه ممالک اسلامی مخاطب آیه: «به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید» و «ملتی باشد که به خیر بخواند، دانا باشد و گناه نکند». ”