نقض بین المللی رخ داده است. بلیط تهران مشهد ۶ میلیون تومان؟
بسیاری از ایرلاین‌ها مدام می‌گویند که سودآور نیستند، اگر چنین است، چگونه هر سال تعداد خطوط هوایی افزایش می‌یابد و چگونه مالکان تیم‌ها و کارخانه‌های فوتبال را دارند؟ وقتی کارشان را شروع کردند چه داشتند و امروز چه دارند؟ اگر ضرر می کنند، آمار خاصی بدهید و از کلی گویی بپرهیزید.