نماینده مجلس: کاش بازی شفافیت از ابتدا شروع نشده بود/ این طرح به نتیجه‌ای نمی‌رسد
آیا اعلام ذخایر استراتژیک یک کشور اهمیت کمتری از مسائل نظامی دارد؟ این طرح نمایش شفافیت است و آنچه که از این طرح به مجلس باز می گردد دو سوم رای می خواهد و آنچه به قوای دیگر مربوط است نصف به علاوه یک رای می خواهد.