نهضت ملی مسکن از ۱۵ تیرماه مشمول ثبت نام به روز می شود
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر محدودیتی برای استفاده از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان شناخته شده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در اکثر تصاویر، اصلاحات در مراحل پایانی است. باید شتاب بگیرد.