نهفته سرخک در کودکان واکسینه شده/ سال قبلی ۱۳ مورد سرخک در هرمزگان تعیین شد.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، فاطمه نوروزیان سرپرست روابط کلی دانشکده علوم پزشکی هرمزگان در حال حاضر در ذکر شد وگو همراه خود رسانه ها تصدیق شد: سرخک منصفانه بیماری ویروسی است کدام ممکن است معمولاً کودکان را حاوی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتاً شیوع سرخک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیدمی های آن در فصل بهار در فصل بهار است. مناطق در مواردی کدام ممکن است واکسیناسیون انجام نمی شود هر دو میزان واکسیناسیون قابل قبول نیست.

نوروزیان ذکر شد: سرخک در کودکان اجتناب کرده اند طریق قطرات تنفسی، بزاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم مستقیم همراه خود ضایعات پوستی اجتناب کرده اند شخص خاص به شخص تولید دیگری منتقل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس این بیماری برای عجله در گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی کودک فرد مبتلا تکثیر تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: قربانیان به این ویروس اجتناب کرده اند ۴ روز گذشته اجتناب کرده اند ایجاد ضایعات پوستی به همان اندازه ۷ روز پس اجتناب کرده اند ایجاد می توانند بیماری را منتقل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله نهفتگی سرخک بین ۱۰ به همان اندازه ۱۴ روز است.

سرخک در ابتدا شبیه است

سرپرست روابط کلی دانشکده علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: سرخک همراه خود علائم تب، آبریزش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا این بیماری شبیه به نظر می رسد مانند است.

وی ذکر شد: ۳ روز پس اجتناب کرده اند بروز علائم سرخک، راش زرشکی روی منافذ و پوست به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمان درمانی درست شخص به همان اندازه درمانی درست شکسته نشده می یابد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه عملکرد بی نظیر تب بالا چروک شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک بودن به سایر گرانول ها است، اذعان داشت: پس اجتناب کرده اند ایجاد ضایعات پوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تب بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روز پنجم گام به گام ضایعات پوستی افزایش می یابند.

سرپرست روابط کلی دانشکده علوم پزشکی هرمزگان اذعان داشت: بیشترین شیوع این بیماری در کودکان زیر ۵ سال به طور گسترده سرخک منصفانه بیماری کودکان است کدام ممکن است ممکن است به حداقل یک بیماری قابل توجه در بچه ها تغییر شود.

نوروزیان ذکر شد: شایع ترین مسائل سرخک در برخی اجتناب کرده اند کودکان برای ادغام کردن ذات الریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب مغزی است.

وی تصریح کرد: اولین دوز واکسن سرخک در ۱۲ ماهگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوبت دوم در ۱۸ ماهگی برای پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلای کودکان به این ویروس تجویز تبدیل می شود.

هشدار سرخک برای مبتلایان حیاتی

سرپرست روابط کلی دانشکده علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: سرخک یکی اجتناب کرده اند مسری ترین بیماری های عفونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری زمینه ای در صورت ابتلا به سرخک همراه خود مسائل قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی از دست دادن زندگی مواجه خواهند شد.

کودکانی کدام ممکن است علائم تب بالا دارند نباید به دبیرستان بروند

نوروزیان ذکر شد: همراه خود بروز علائم تب بالا در کودکان، حیاتی است پیرمردها فرزندان شخصی را به امکانات درمانی ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها اجتناب کرده اند اعزام فرزندان به دبیرستان در چنین شرایطی خودداری کنند.

وی ذکر شد: پیرمردها باید بدانند کدام ممکن است سرخک ۹ تنها باعث تحمیل بثورات کودک نوپا تبدیل می شود، اما علاوه بر این اگر کودک شخصی را برای سرخک واکسینه نکنید، ممکن است آسیب رسان باشد. در مرحله یک به این مهم دست یابید.

نوروزیان همراه خود ردیابی به افزایش اسبابک ها سرخک ذکر شد: در جاری حاضر کشورهای همسایه به طور قابل توجهی کشورهای شرقی به توضیحات مختلف دیر یا زود واکسینه نمی شوند، متعاقباً سرخک افزایش چشمگیری داشته است.

وی در شکسته نشده اظهارات شخصی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه ملت ما سرخک را بردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها سازنده سرخک نداریم، با این حال متاسفانه اجتناب کرده اند سال قبلی در همه جای ایران شاهد اسبابک ها سازنده هستیم.

سال قبلی ۱۳ نفر در هرمزگان تحت تأثیر سرخک شدند

نوروزیان ذکر شد: سال قبلی تنها ۱۳ مورد تایید شده سرخک را در استان هرمزگان تعیین کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا همراه خود تزریق واکسن های کمکی برای جوانان زیر ۵ سال اقدامات پیشگیرانه را در همه جهات انجام داده ایم.

وی افزود: اجتناب کرده اند سال قبلی هیچ مورد سازنده جدیدی اجتناب کرده اند سرخک تعیین نشده است، با این حال ملت ما {به دلیل} جابجایی مهاجران اجتناب کرده اند همسایگان شرقی شخصی کشف نشده خطر قابل توجه شیوع سرخک قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ایران منصفانه ملت مهاجرپذیر است، قطعا بالقوه است.” میزان عفونت سرخک بالا است.

دستورالعمل امکانات بهداشتی درمانی برای برخورد همراه خود شخص تحت تأثیر سرخک

نوروزیان ذکر شد: تمیز کردن بازو ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دستمال کاغذی در هنگام سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن از شر صحیح آن باید به فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانش آموزش داده شود.

وی افزود: {در این} مدت مبتلایان نباید همراه خود اعضای ظریف خانوار (کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسینه نشده) در تصمیم باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اشخاص حقیقی واکسینه شده مجاز به ویزیت فرد مبتلا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقداماتی کدام ممکن است برای پیشگیری اجتناب کرده اند سرخک باید انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روزی است کدام ممکن است کودک به مرحله انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمو می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام برای مشاوره محل تجمع باید تمام دستورالعمل ها بهداشتی را رعایت تنبل.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول هدایت دهید