هشدار دوم از سوی دولت به سازمان های گردشگری پزشکی: گواهی سلامت ویزای پزشکی خارجی ها را جعل نکنید
در صورتی که آژانس های مسافرتی مرتکب تخلفاتی از قبیل فروش ویزا، عدم کنترل معقول ترافیک، نداشتن اطلاعات بیمار و شخص همراه بیمار، ارائه مدارک پزشکی نامعتبر و یا ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی از مرکز درمانی شده باشند. اقداماتی مانند اخطار منجر به تعلیق یا لغو گواهی یا مجوز می شود.