همراه خود دستور عبارت تومان شناخته شده شوید


همراه خود دستور عبارت تومان شناخته شده شوید

بر ایده بررسی ها گالن مؤسسه لغت نامه دهخدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط در سراسر جهان آموزش زبان فارسی دانشکده تهران در دلیل سلسله متون لغت نامه نوشت:

فنجان دیکشنری مجموعه‌ای اجتناب کرده اند نظر‌هاست کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند واژه‌های رایج در زبان فارسی را دلیل می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازرسی پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل آنها می‌پردازد.

این نظر توسط آقای بهروز صفرزاده، عضو هیئت مؤلفان مؤسسه لغت نامه دهخدا نوشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته یکی در موقعیت یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی مؤسسه لغت نامه دهخدا چاپ شده تبدیل می شود.

“ما امیدواریم کدام ممکن است هر لیوان اجتناب کرده اند این واژگان ممکن است را راضی تنبل.”

در نظر لغوی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دلیل پایه عبارت تومان آمده است:

عبارت ترکی «تومان» در دستور عدد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای «ده هزار» بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه برای خاص انواع سربازان به کار می گذشت است; مثلاً گفتند: «تومان عسکر واحد» یعنی ده هزار سرباز.

در وسط مغول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلخانی (قرن هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم هجری قمری) تومان پول نقد ای برابر ده هزار دینار بود. بلافاصله هر تومان برابر ده ریال است.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است اطلاعات واژگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی همراه خود زبان فارسی مشابه سایر مولفه های هویتی به اشخاص حقیقی {کمک می کند} به همان اندازه بتوانند علاوه بر این آموزش داده شود، آنها را به دیگران نیز منتقل کنند.

لغت نامه دهخدا کتابی کامل شامل رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک واژه های فارسی است کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند آن در مونتاژ لغت نامه بیشترین استفاده را ببرید.

این لغت نامه غول پیکر ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند تأثیر علی اکبر دهخدا است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال اجتناب کرده اند عمر شخصی را سپری کرده است.

پایه عبارت ناپایدار را بیاموزید

پایه عبارت خوب را یاد بگیرید

مطالب سایر لغت نامه ها را اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید.

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود