هندبال شاهورد اصفهان به دست آورد نشد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، گروه های سپاهان نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب آهن عصر چهارشنبه در چارچوب فینال مرحله اجتناب کرده اند در اطراف بازگشت اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه شهید میثمی اصفهان به مصاف هم رفتند.

ذوب آهن که {در این} تفریحی امتحان شده می کرد جایگاه سوم شخصی را تثبیت تنبل، بیشتر آغاز به زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدای تفریحی ۲ امتیاز شیوع تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست در ۲۰ دقیقه اول اختلاف ۴ امتیازی را رقم بزند.

شکسته نشده نیمه اول غیر ارادی او سر خورد به همان اندازه در نتیجه ریختن دروازه شود {ممنوع کردن} سرباز شد

همراه خود وجود ریختن دروازه {ممنوع کردن} سپاهان نوین این گروه در ده دقیقه پایانی نیمه اول کار کردن بهتری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست اختلاف را به ۳ برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیمه همراه خود نتیجه ۱۳ بر ۱۰ به نوک رسید.

نیمه دوم همراه خود کار کردن خوشایند ذوب آهنی ها تحریک کردن شد با این حال ذوب سپاهان نوین به تفریحی بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۱۷ امتیاز اختلاف ۴ امتیازی را جبران کرد.

با این حال ذوب آهن همراه خود تخصص بازیکنانش ویژه به ویژه امین کاظمی که {در این} دیدار حضور داشت ورق را برگرداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری سبزپوشان مخلوط کردن ۲ رقمی تحمیل کردند.

ذوب آهن {در این} دیدار ۲۰ بر ۱۹ پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف را به همان اندازه نوک محافظت کرد.