واردکننده کالا به پرداخت ۷۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانخبر دادن خبرگزاری مهر و صمد حضرتی افزودند: پس از گزارش بازرسان نهادی بی صدا بر اساس تخلف استان مرد وارد کننده پرونده عدم رعایت ضوابط قیمتی پس از رسیدگی قانونی در اداره تعزیرات حکومتی مراغه بررسی شد.

وی گفت: با توجه به تخلف متهم در این پرونده مقرر شد جریمه فوق به دولت پرداخت شود.

حضرتی با بیان اینکه ماموران این اداره کل در اسرع وقت نسبت به رفع تخلفات کشف شده اقدام خواهند کرد، ادامه داد: تصمیم در این مورد قطعی و در مرحله اجراست.