وزارت امور خارجه: آمریکا به دنبال تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آمریکا تنها برای تنفر از ایران و ایجاد سوءتفاهم بین کشورهای منطقه بدون درک درست از واقعیت منطقه چنین موضوعی را مطرح و دنبال می کند تا به آن جان ببخشد. این یک داستان تخیلی برای رژیم صهیونیستی در منطقه است.