وزارت مسکن: تهدید مستاجران پاسخگو خواهد بود
آپارتمان در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی وظایفی را که مرجع قضایی (هیئت حل اختلاف) تعیین کرده است انجام نداده و معادل نرخ مصوب موجر افزایش اجاره بها دریافت نکرده باشد. واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.