وزیر ارتباطات: با پایان دولت سرعت اینترنت صدها برابر افزایش می یابد
یکی از برنامه های اصلی افزایش سرعت اینترنت که توسط این وزارتخانه اجرا می شود، طرح «نورپردازی شیشه ای منازل و مشاغل» است که تا پایان سال به سطح هدف ۸۰ درصدی می رسد. خانوارهای کشور به این فناوری جدید دسترسی خواهند داشت. .