وزیر خارجه عراق: مذاکرات ایران و عربستان یکپارچه دارد
ایمنی جمهوری اسلامی ایران و عراق فوق العاده مهم و مرتبط همراه خود ایمنی قلمرو است. ایران و عراق کشورهای همسایه هستند و روابط مالی، زیبایی شناختی، جغرافیایی و تاریخی مقاوم بین دو ملت موجود است. وقتی دشواری امنیتی پیش می آید، باید وارد ذکر شد وگو شویم.