وضعیت بازار خودرو؛ دلایل کافی برای برکناری فاطمی امین/ ۸ دستور رئیس جمهور اجرایی نشدوضعیت بازار خودرو؛ دلیل کافی برای برکناری فاطمی امین/ دستور رئیس جمهور برای ۸ خودرو محقق نشد – تجارت نیوز