پاسخ گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه: مقامات مجبور است پول خارجی محبوب را بردن تدریجی "انبساط قیمت" مزایا برای هر شخص محاسبه تبدیل می شود
در صورت کسری دارایی ها بودجه در سال ۱۴۰۱ برای اجرای قالب مذکور می توان اجتناب کرده اند سایر مهارت ها در قوانین بودجه پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اصلاح کرد.