پرتاب هواپیمای ۴ نفره ایران با حضور رئیسی را ببینید
فردی که هواپیمای ۴ نفره شخصی ساخت در بازدید رئیس نمایشگاه شرکت های دانش بنیان: هزینه پروانه هواپیمای خارجی ۱۵۰ میلیون است اما من برای هواپیمای خودم ملخ ساختم ۳۰ میلیون ما با همسرم پرواز کرد، اما دو سال هیچ کس از من خرید نکرد. رئیسی می گوید: وقتی با خانواده آماده سوار شدن به هواپیما شدی، این بهترین آزمایش است. منبع: خبرفوری