پرواز هفتگی فرودگاه زنجان به مشهد / پرواز دیروز لغو شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زنجان، موضوع پرواز اجتناب کرده اند فرودگاه زنجان همواره همراه خود مشکلاتی در کنار {بوده است}، اجتناب کرده اند جمله پروازی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ به مکان تعطیلات مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس تکمیل شد کدام ممکن است همراه خود اشکال عدم کالا بلیت مواجه شد، به همین دلیل کدام ممکن است دیروز پرواز همینطور بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلش کنسل شد.

در همین راستا محمد قاسمی سرپرست فرودگاه زنجان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در زنجان همراه خود ردیابی به لغو پرواز روز یکشنبه به مشهد مقدس ذکر شد: عدم حضور دانشجوی مسافرتی علت لغو این پرواز {بوده است}. اجتناب کرده اند این پرواز.”

سرپرست فرودگاه زنجان همراه خود دقیق اینکه حضور در ماه رمضان یکی اجتناب کرده اند توضیحات کم تقاضای بازدید است، تصریح کرد: در روزهای بعد اجتناب کرده اند نوروز همواره همراه خود افت قابل ملاحظه تقاضا برای بازدید در ایران مواجه هستیم کدام ممکن است شاید یکی اجتناب کرده اند این چیزها باشد. توضیحات عدم کالا بلیط هواپیما اجتناب کرده اند زنجان به مشهد

وی افزود: کاهش پروازهای بعد اجتناب کرده اند نوروز عالی امر روتین است کدام ممکن است در بازدید زنجان به مشهد لحاظ شده است.

قاسمی اجتناب کرده اند کاهش این سیستم زمانبندی پروازهای زنجان – مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس اجتناب کرده اند ۲ پرواز هفتگی به ۱ پرواز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این اقدام اطمینان حاصل شود که کاهش ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان نمایندگی هواپیمایی {به دلیل} کاهش تقاضا برای بازدید تکمیل شد.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است طبق این سیستم ریزی های {انجام شده} قرار بود هفته ای ۲ بار در روزهای یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه پروازهای فرودگاه زنجان به مشهد انجام شود کدام ممکن است در جاری حاضر تنها در روزهای یکشنبه به شرط کالا بلیت انجام تبدیل می شود.

بالا پیام / ۷۳۰۴
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید