پلمپ ۹ شهربازی غیر معمول در استان تهران
انواع از دستگاه مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم شده غیر معمول ۳۶ تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع تجهیزاتی کدام ممکن است اخطار اکتسابی کرده اند ۳۰ تجهیزات {بوده است}.