پنتاگون: ما در جاری حاضر سامانه‌های دفاعی دوربرد به اوکراین هستیم
سخنگوی پنتاگون ذکر شد: پوتین ممکن است همراه خود زلنسکی دیدار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق مذاکره به این درگیری نوک دهد.