پیاده روی اربعین; هم عبادت و هم رضایت، اما به شرطی که صدا و رادیو زیاد نباشد!
۵ میلیون مرد و زن و پسر و دختر ایرانی برای سیاحت و زیارت مذهبی خاص به کشوری دیگر می روند و از همه برنامه ها راضی هستند، نه یک اتفاق کوچک، بلکه فقط در خدمت تشریفات مردمی، رضایت و احساسات، فقط به شرطی. از حمایت… مثبت اندیشی و صلح را پروژه ای دولتی قرار ندهید. هر چه این آیین محبوب تر باشد، بهتر، رسمی تر و دولتی تر، از روح تاریخی اش دورتر می شود. گویا حتی صدا و سیما هم این را درک نکردند و فکر می کردم تا جایی که امکان دارد فضای خبری را بگذارم اما صد بار با پیرمرد و رئیس ستاد مصاحبه کردم و ۵۰ بار با رئیس مصاحبه کردم. تمام انتقادات رئیس پلیس، هرج و مرج و ناهماهنگی منطقه ای و پرونده ای. انکار نکنید که او کار تبلیغاتی را بهتر انجام داده است.