پیامدهای استفاده از Bt در اکوسیستم های طبیعی


پیامدهای استفاده از Bt در اکوسیستم های طبیعی

خبر دادن گلو برای برخی از مقامات، یک راه حل کوتاه مدت برای پروانه های برگ خوار بلوط سفید روی میزشان، اسپری Bacillus thuringiensis یا Bt است.

در سال ۲۰۲۱، بر اساس داده های مقاله ای با عنوان پیامدهای زیست محیطی Bacillus thuringiensis و کاربردها در اکوسیستم های طبیعی تهیه و منتشر شده توسط Maria E. Belousova و همکارانش در مجله Toxins، پیامدهای زیست محیطی Bacillus thuringiensis یا Bt در اکوسیستم های طبیعی.

لینک مقاله به زبان انگلیسی

Bacillus thuringiensis، یک پاتوژن طبیعی بی مهرگان و در درجه اول حشرات، به طور گسترده ای به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیکی استفاده می شود.

اگرچه ادعا می شود که ترکیبات مبتنی بر سم Bt به دلیل ویژگی های خاص این باکتری برای ارگانیسم های غیرهدف بی خطر هستند، شواهد رو به رشد نشان دهنده پیامدهای طولانی مدت استفاده از آنها در اکوسیستم های طبیعی است.

به عنوان مثال، پس از کاربرد در خاک‌های زیستگاه، سویه‌های Bt بر میکروارگانیسم‌های بومی مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها تأثیر می‌گذارند و روابط پیچیده‌تری با گیاهان بومی ایجاد می‌کنند، از ظاهر اولیه مفید تا گیاهان شبه بیماری‌زا استعماری.

Bt با تأثیر مستقیم بر حشرات هدف، به طور غیرمستقیم سایر موجودات زنجیره غذایی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

علاوه بر این، آنها می توانند بر انواع بی مهرگان خاک و زمینی تأثیر بگذارند، و کسب چندگانه عوامل بیماریزای غیر مرتبط با سموم اصلی حشره کش می تواند گسترش Bt را به مهره داران، از جمله انسان، افزایش دهد.

حتی در غیاب اثرات مضر مستقیم، قرار گرفتن در معرض Bt بر ارگانیسم‌های غیرهدف تأثیر می‌گذارد، در دسترس بودن طعمه و وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه باعث کاهش بقا می‌شود.

تنوع فنوتیپی زیاد سویه‌های Bt (ویژگی‌های ارگانیسم، مانند بیوشیمی و فیزیولوژی) و پیچیدگی روابط اکولوژیکی که ممکن است در آن دخیل باشند، نیاز به ارزیابی بیشتر ایمنی آفت‌کش‌های مبتنی بر Bt را نشان می‌دهد. سازمان اکوسیستم چند سطحی، و همچنین طیف وسیعی از ساکنان.

پروانه برگ خوار بلوط سفید چه ضرری برای زاگرس دارد؟

انتهای پیام

مترجم: مریم کارگزلو

ایرانی ها نگران چه هستند؟
اینجا دیدن