پیروزی یا عقبگرد؟
مردم چیز زیادی نمی خواهند. آنها یک زندگی عادی می خواهند، نه یک زندگی عادی مثل کشورهای اسکاندیناوی، کانادا، استرالیا که به یک زندگی عادی و انسانی مثل ترکیه، هند، مالزی، ویتنام و … راضی هستند. آیا این خیلی زیاد است؟! یا تهیه آن سخت یا غیر ممکن است؟!