پیشنهاد نماینده مجلس: بودجه صدا و سیما را هم مثل نان و آرد به مردم بدهیم، هرکس دوست داشت اشتراک بخرد و ۲۰:۳۰ تماشا کند
پیشنهاد نماینده مجلس (رحیمی جهان آبادی) در واکنش به هدفمندی یارانه‌ها:
بودجه صدا و سیما را به مردم بدهیم هرکس دوست داشت اشتراک بخرد و ۲۰:۳۰ تماشا کند.