پیگیری آسفالت راه های کشاورزی خراسان شمالی در بازدید رئیس جمهور – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح سه شنبه همراه خود اعضای شورای بهبود کشاورزی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد. گیفان کدام ممکن است در محل کار استاندار خراسان شمالی برگزار شد، وی اظهار داشت: به آب خوب و دنج قلمرو رسول ایوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل دیدنی آن کانون توجه کنید. گیفان ممکن است عملکرد مهمی در بهبود گردشگری استان داشته باشد.

ولی خراسان شمالی شکسته نشده داد: برای معرفی آب خوب و دنج ایوب پگامبر شناخته شده به عنوان قلمرو خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم گردشگری حداقل باید ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری اجباری برای رسیدن به این خیابان انجام شود.

وی افزود: نباید نسبت به موضوع گردشگری جدا باشیم گیفان گذرانده {به دلیل} قابلیت فروش در اندازه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین در سراسر جهان او دارد.

حسین نژاد اظهار داشت: در بازدید رئیس جمهور به خراسان شمالی موضوع آسفالت راه های کشاورزی را نیز مطرح خواهیم کرد از {در این} زمینه اجتناب کرده اند شاخص های کشوری عقب هستیم.

استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: بهبود روستا گیفان ما بخش را دنبال خواهیم کرد.

وی همراه خود ردیابی به محدودیت های اعتباری اظهار داشت: باید اجتناب کرده اند پتانسیل بخش شخصی استفاده کنیم از تنها همراه خود اعتبارات قطره ای نمی توان سرمایه گذاری ها را پایان دادن کرد.