چرا ایران در جاری رشد نیست؟!
فهرست ۲ سهم دانشمندان برتر جهان کدام ممکن است سال قبلی توسط پلاس وان آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استقبال دانشکده های خانه قرار گرفت، یک دسته کامل ایرانی را برای ادغام کردن می شد کدام ممکن است هیچ کدام در زمینه های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی کار {نمی کردند}.