چرا مواد مغذی درشت برای یک مورد بسته به جایی که شما نگاه می کنید بسیار متفاوت است؟ : تغذیه


به عنوان مثال ، با استفاده از نتایج برتر هنگام تایپ “کربوهیدرات لوبیای برزیل” ، 12.27 گرم در 100 گرم در www.fatsecret.co.za ، 4.5 گرم در 100 گرم در www.foodnutritiontable.com و بسته بندی لوبیای برزیلی خودم که ادعا می کند. 3.1 گرم در 100 گرم

من همین مشکل را با سایر ماکروها برای بسیاری از موارد دیگر پیدا کردم. چرا چنین است و به کدام منبع باید بیشتر اعتماد کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید