چه سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟
اکثر این سوالات پاسخ مثبتی دارند و باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا دید، اما حداقل برخی از این ساختارها که در آینده در مورد آنها می دانیم احتمالاً شامل مواردی می شوند که در غیر این صورت نمی دیدیم. در انتظار چنین لیستی وجود ندارد