ما شما را در مراحل بهبود رابطه خود با غذا راهنمایی می کنیم و به شما می آموزیم که چگونه روابط جدیدی ایجاد کنید که رشد ، ثبات و حمایت را ممکن می سازد.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا از وسواس غذایی و رژیم غذایی عاری شده باشید ، وزن متعادلی داشته باشید و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.