چگونه شخصی را برای استراتژی ضد پیر شدن کنار هم قرار دادن کنیم؟


ضد پیر شدن هر دو این سیستم ریزی مجدد عالی اصطلاح آموزشی برای تجدید سلول های پیر است. این سیستم اولین بار در سال ۲۰۱۲ توسط دانشمند ژاپنی شینیو یاماناکا اختراع شد.

افرادی مربوط به جف بزوس کدام ممکن است در این کره خاکی میلیاردر محسوب می شوند. اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است پیر شدن عالی بیماری است کدام ممکن است می توان آن را متوقف هر دو معکوس کرد. او در شرکتی به تماس گرفتن Altos Labs همراه خود هدف پیاده سازی فناوری این سیستم ریزی مجدد آلی کرد.

علاوه بر این بزوس، به نظر می رسد مانند است نمایندگی های پرانرژی عکس نیز امتحان شده های شخصی را برای این سیستم ریزی برای سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اندازه عمر تحریک کردن کرده اند. پیش بینی {می رود} قطعا ارزش آن را دارد این فناوری به همان اندازه سال ۲۰۲۶ به بیش اجتناب کرده اند ۶۴ میلیارد دلار برسد. با این حال این اشخاص حقیقی در معنی ضد پیر شدن جستجو در چه هستند؟

این اندیشه کدام ممکن است از دست دادن زندگی اجتناب ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی زودگذر است مدت هاست در افکار ما جا افتاده است. اجتناب کرده اند دیدگاه پزشکی، فناوری ضد پیر شدن را می توان در مواردی مربوط به تصمیم گیری توالی ژنوم، اصلاح، ژن درمانی هر دو اصلاح سلول های بنیادی استفاده کرد. شش بخش اساسی اقامت موجود است کدام ممکن است ممکن است {در این} فناوری کارآمد باشد. باورها یکی اجتناب کرده اند مهمترین بخش های فناوری ضد پیر شدن هستند.

برخی اجتناب کرده اند مردمان در نظر گرفته شده می کنند اقامت آنها در دهه ۷۰ سالگی به نوک می رسد. با این حال برخی تولید دیگری پیر شدن را عالی بیماری می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند همراه خود پیشرفت‌های فناوری می‌توان آن را معامله با کرد. {در این} بین، سیستم رسانه ای ممکن است تأمل ما را به سمت فناوری ضد پیر شدن آسانسور تنبل. بخش مهم تولید دیگری ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی است کدام ممکن است همراه خود آنها در ارتباط هستیم. پس بیشتر است همراه خود کودکان همراه خود امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه اقامت تا حد زیادی به بازدید برویم. عادات خواب نیز ممکن است در تنظیم این الگو در کنار همراه خود رژیم غذایی کارآمد باشد. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند پارامترهای فوق العاده مهم در تصمیم گیری صحت ورزش. به نظر می رسد مانند است همراه خود هدف اصلی تا حد زیادی بر بخش های مختلف آنچه در احاطه ما می گذرد، می توانیم همراه خود طرز در نظر گرفته شده میلیاردرهایی مربوط به بزوس ارتباط برقرار کنیم به همان اندازه بتوانیم پیشرفت فناوری ضد پیر شدن را درک کنیم.